Skip to content
pamica-sustainability (2)

De utmaningar som finns i vårt samhälle med klimatförändringar, brott mot de mänskliga rättigheterna, korruption och överutnyttjande av naturresurser behöver vi alla ta ansvar för. Dessa frågor är väsentliga för regeringar, kunder, medarbetare, investerare och för företagens långsiktiga relevans.

Pamica verkar utifrån en filosofi som kallas Fina bolag. Filosofin är en grundstomme för ansvarfull företagsutveckling och ge förutsättningar för bolagen att skapa värde för kunder, investerare och intressenter med omsorg om medarbetare och hållbar utveckling. Alla bolag inom koncernen bedriver ett eget hållbarhetsarbete och Pamica stödjer bolagen genom att vara en ansvarsfull ägare och bedriva ett aktivt styrelsearbete.

Internationella ramverk, EUs regelverk, svenska lagar och förordningar ligger till grund för Pamicas styrning. Däribland OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolagsstyrning, FN:s Global Compacts tio principer där FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och ILOs konventioner om arbetsmiljö.

Pamicas hållbarhetsfokus utgår från den dubbla väsentlighetsanalys som genomfördes 2023 och som identifierade de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Pamica baserat på 1) relevans för Pamicas och våra dotterbolags intressenter och 2) påverkan på miljön, samhället och ekonomin.

De mest väsentliga aspekterna har grupperats i tre övergripande fokusområden:

Minska vår miljöpåverkan och främja cirkulära lösningar

Pamicas bolag driver miljöarbete i egen regi med bolagsspecifika mål och ett kontinuerligt förbättringsarbete för att minska resursanvändning och miljöpåverkan. Nyckeltal för växthusgasutsläpp enligt scope 1 och 2, energikonsumtion (MWh) per energislag samt olika avfallskategorier samlas in för samtliga bolag. Under 2024 sker en kartläggning av koncernens växthusgasutsläpp utifrån scope 3.

Gruppmål

 • Pamicas portföljbolag har på 10 år halverat CO2e-utsläpp i förhållande till inflationsjusterad omsättning i Scope 1 och Scope 2.
 • Senast 2025 har Pamica satt ett reduktionsmål för Scope 3 CO2e-utsläpp.

Kommentar:

 • Målet bygger på delar av Pariskonventionens ramverk och är inspirerat av Science Based Targets Initiative:s riktlinjer för finansiella institutioner.
 • Intensitetsmål väljs då det ligger i Pamicas affärsidé att göra tilläggsförvärv.
 • Uppföljning sker per plattformsbolag och aggregerat viktat på CO2-utsläpp.
 • För existerande plattformsbolag gäller ambitionen att halvera sin Co2e-utsläppsintensitet på 10 år med basår 2023.
 • Nya plattformsförvärv inkluderas i ambitionen att halvera sin utsläppsintensitet från och med sitt första hela räkenskapsår som en del av Pamica Group, som också blir deras basår.

Delmål för samtliga bolag

Bolagsspecifika mål för minskning av CO2e-utsläpp i förhållande till inflationsjusterad omsättning ska sättas utifrån 2023 års datainsamling av scope 1 och 2.

 • Till 2025 har existerande plattformsbolag ett basår för Scope 3.

Kommentar:

 • Nya plattformsförvärv ska sätta basår för Scope 3 senast andra räkenskapsåret som del av Pamica Group.
 • Tilläggsförvärv som görs till existerande plattformsbolag inkluderas i plattformsbolagets löpande måluppföljning från det datum det förvärvade dotterbolaget är en del av den finansiella redovisningen.

Säkerställa hälsosamma och inkluderande arbetsplatser

I Pamica har vi över 2000 medarbetare som bidrar till våra kunder med sina olika förmågor, olika sociala bakgrunder, olika språk och olika åldrar. Mångfald, jämställdhet och inkludering är ett långsiktigt arbete där Pamica har påbörjat viktiga grundförutsättningar. Alla bolag har jämställdhetsmål på alla nivåer för att öka fördelningen mellan män och kvinnor i arbetsgrupper, ledningsgrupper och styrelser. Under 2023 genomfördes en första koncerngemensam medarbetarundersökning, Pamica Indicator för att följa upp arbetsmiljö, förekomst av diskriminering, mobbing, trakasserier och kränkande särbehandling, ledarskap och medarbetarnöjdhet. Uppföljningen genomförs årligen och ger bolagen ett verktyg att arbeta förebyggande med arbetsmiljöinsatser, utveckling av ledarskap och att främja lika rättigheter. Varje bolag inom koncernen sätter mål i sin affärsplan för att följa upp att förbättringar sker. NMI står för nöjd-medarbetarindex och förutom arbetsmiljöfaktorer, medarbetarens arbetssituation och ledarskap mäts även engagemang och rekommendationsgrad.

Gruppmål

 • 2028 har Pamica som grupp en jämn (minst 40/60) könsfördelning på alla nivåer.*
 • Samtliga Pamica Groups bolag mäter medarbetarindex (NMI).

*Jämn könsfördelning definieras som en könsfördelning som är minst 40/60 i förhållande män/kvinnor eller vice versa. Nivåer som följs upp är nivåerna styrelser, ledningsgrupper och medarbetare.

Kommentar:

 • 40/60 i förhållande män/kvinnor eller vice versa.
 • Nivåer som följs upp är styrelser, ledningsgrupper och medarbetare. Uppföljning sker aggregerat på gruppnivå för bolagen.
 • NMI står för nöjd medarbetarindex och består av tre parametrar: hur nöjd medarbetaren är med arbetsplatsen, hur väl arbetsplatsen uppfyller medarbetarens förväntningar, hur arbetsplatsen uppfattas jämfört med den ideala arbetsplatsen.

Delmål för samtliga bolag

 • Bolagens styrelser har en jämnare könsfördelning efter kommande bolagsstämmor.
 • Alla bolag ska förbättrat resultat i medarbetarundersökningen.

Bedriva ansvarsfull bolagsstyrning i hela värdekedjan

Pamicas styrelse fastställer riktlinjer och policyer och har gett Pamicas VD och ledning i uppdrag att ansvara för det strategiska hållbarhetsarbetet samt säkerställa implementering och uppföljning i de bolag som ingår i koncernen. Samtliga bolagsstyrelser följer upp bolagens arbete med hållbarhet integrerat i ordinarie styrning, årshjul och rapportering.

Hållbarhetsdata samlas in, följs upp, analyseras och ligger till grund för nästkommande planperiod och strategier.

Under 2024 implementeras en koncerngemensam uppförandekod för leverantörer (supplier code of conduct) som utarbetats för att säkerställa att alla bolag inom Pamicas koncern arbetar förbyggande och systematiskt med sina leverantörer.

Gruppmål

 • 2026 har alla portföljbolag implementerat ett systematiskt leverantörsarbete för att säkerställa efterlevnad av leverantörskoden.

Kommentar:

 • Systematiskt leverantörsarbete innebär att samtliga bolag i Pamica har en etablerad rutin för screening, kravställning, riskbedömning och uppföljning som implementerats för hela leverantörskedjan

Delmål för samtliga bolag

 • De leverantörer som utgör 80 % av total spend har signerat Leverantörskoden under 2024.
 • Inventering för att identifiera hållbarhetsrisker i leverantörs-kedjan påbörjad under 2024.
 • Process för Self Assessment Questionnaire för högrisk-leverantörer initierad under 2024.

Kommentar:

 • Att inventera leverantörer för att identifiera de med hög risk innebär att Pamicas portföljbolag gör en analys av risker kopplat till geografi & industri.
 • Self Assessment Questionnaire är ett självskattningsformulär som täcker alla hållbarhetsområden och ger ytterligare information om vart Pamica bör rikta sina insatser för riskminimering i leverantörskedjan, genom till exempel leverantörsinspektioner eller byte av leverantör.