Skip to content

pamica-fina-bolag-badge-image

Pamica förvärvar bolag i flertalet branscher inom både industri och service/tjänster. Vi söker bolag som är framgångsrika och välskötta med en väl definierad marknad och ett tydligt erbjudande.

Våra entreprenörer uppskattar vår lokala kultur, att vi är långsiktiga ägare, med ett genuint intresse av att utveckla de bolag vi förvärvar. Vi är enkla i vårt sätt att vara och erbjuder en decentraliserad struktur där varje dotterbolag styrs oberoende, med egna styrelser och ledningar med fullt mandat att utveckla verksamheten och med eget resultat- och affärsansvar.

Vad vi erbjuder

Decentraliserat ledarskap

Vi anser att de bästa besluten fattas av de personer som arbetar nära och på djupet förstår kundernas behov. Våra bolag drivs därför fullt ut av ledningar och styrelser i respektive bolag – med fullt resultat och lönsamhetsansvar. Därmed skapas förutsättningar för att agera snabbt och effektivt.

Det innebär att personer vi är övertygade om kan göra skillnad väljer att arbeta i våra bolag och att våra bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av koncernen.

Långsiktighet

Pamica har ett långsiktigt ägarperspektiv. Det gör att våra bolag har möjlighet att agera otåligt tålmodigt, i enlighet med långsiktiga strategier som skapar lönsam tillväxt. Förutsättningarna för detta skapas i en strukturerad process, där affärsplaner och budgetar beslutas av dotterbolagens styrelser och förankras hos koncernens styrelse. Samtidigt hålls hela tiden dörren öppen för nya beslut för att ge dotterbolagsledningarnas ledningar möjlighet att ta vara på affärsmöjligheter och anpassa verksamheten till nya förutsättningar

Entreprenöriell kultur

Alla investeringsansvariga på Pamica har själva lett och byggt företag och vi ägs av över 300 entreprenörer som stöttar våra bolags tillväxt. Det har skapat en unik företagskultur där företagandet, utveckling och kunder står i centrum.

Genom vår modell kan ägare och ledningar som säljer sina bolag till Pamica kombinera fördelarna med att ta del av vår kompetens och vårt nätverk med en fortsatt frihet att utveckla sina verksamheter. Våra bolag kan också dra nytta av jämförelser och informellt utbyte av idéer och erfarenheter sinsemellan.

Stödjande ägare och unikt nätverk

Vår grundare och VD Jan-Olof Svensson, Josa, startade Pamica 2016 tillsammans med några medarbetare och 70 svenska entreprenörer efter att ha byggt upp en transaktionsrådgivare för svenska familjer och entreprenörsföretag. 2023 ombildades verksamhet till en koncern med långsiktig ägarhorisont. Verksamheten är unik i Sverige då entreprenörerna, som numera är över 300, inte bara är ägare, utan aktivt bidrar till verksamheten och ägda bolag med sina nätverk och sin kompetens.

Det i kombination med våra dotterbolag leds decentraliserat med professionella styrelser som utses av Pamica utgör några av våra styrkor. Därutöver tillför Pamica en tydlig modell för effektiv företagsutveckling, kapital samt centralt stöd och rådgivning inom företagsutveckling, ekonomistyrning, transaktioner och hållbarhet.

Kvalitet och hållbarhet i fokus

En ledstjärna för oss är att våra bolag ska leverera produkter och tjänster av hög kvalitet och att de ska överträffa kundens förväntningar. Vi som ägare kan stötta våra bolagsledningar i strategiska frågor, men ingen strategi överträffar en nöjd kund.

Därutöver tar hållbarhetsarbetet i våra dotterbolag en central plats i verksamheten då vi är övertygade om att det skapar långsiktiga värden och stärker våra bolags konkurrenskraft. Under 2023 genomförde vi en väsentlighetsanalys tillsammans med Pamicas medarbetare, aktieägare, ägda bolag och andra intressenter och från 2024 har respektive dotterbolag en tydlig ESG strategi med tydliga mål som är kopplade till den egna verksamheten och koncernens gemensamma mål.

Samtliga dotterbolag följer vår uppförandekod som är ett viktigt verktyg för att beskriva gemensamma principer och främja en delad värdegrund samt säkerställa en gemensam syn på hållbart företagande.

Stöd för lönsam tillväxt

Vår roll som ägare är att stödja våra bolag genom tydliga och överenskomna mål och bidra med industriellt kunnande, finansiering och affärsutveckling, inte minst med bidrag från vårt unika industriella nätverk. Vi styr på lönsam tillväxt, vinstmarginal och effektiv hantering av kapital. Våra bolag får stöd från vårt centrala team och kollegor inom koncernen genom utbyte av idéer och erfarenheter.

pamica-after-acquisition-illustration

Att bli en del av Pamica

I samband med förvärv definieras en målbild och en affärsplan samt en handlingsplan för att nå målen. Det är helt centralt att vi även utvecklar och bibehåller engagemang och entreprenörsanda i bolaget. Vår coachande roll skapar tydlighet, struktur och möjliggörande att utveckla bolagen. Avgörande är att vi förstärker det entreprenören vill bygga upp med att tillföra perspektiv, kompetens, kapital, aktivt ägande och ett brett nätverk.

Efter förvärvet startar vår onboarding där en utsedd person hjälper bolagen att integreras i Pamica inom områden som redovisning, policys, årshjul etc. I samband med det tar Pamicas Investment Manager fullt ut över ansvaret från Pamicas sida för att arbeta direkt med VD och utse styrelse.

Tillsammans utvärderar vi och prioriterar vilka områden inom ramen för Fina Bolag som verksamheten ska utveckla för att på sikt bli ett ännu starkare och långsiktigt lönsamt bolag med tillväxt.

 

 

 

 

Verktygslåda för Fina Bolag