Skip to content

Revisionsutskott

Pamica Group har inrättat ett revisionsutskott bestående av bestående av tre medlemmar: Lina Stolpe (ordförande), Jan Klippvik och Tomas Franzén. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster samt biträda i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Pamica Group har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Thomas Franzén (ordförande), David Schelin och Johan Ryding. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också i uppdrag att granska och utvärdera Bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt bolagets nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.