Skip to content

Av entrepenörer för entreprenörer

Pamica började sin tillväxtresa 2016 och har sedan dess byggt upp en koncern som består av 17 svenska företagsgrupper med 2 000 anställda och försäljning på en global marknad.

Alla vi på Pamica har dokumenterad erfarenhet av investeringar, att driva företag och att vara ägare i entreprenörsledda-/familjeföretag. Genom vår modell kan befintliga ägare och ledningar kombinera fördelarna med entreprenöriellt och decentraliserat ledarskap med fördelen att ingå i Pamica Group. Du får ta del av vår kompetens och vårt nätverk av över 300 entrepenörer som själva byggt verksamheter och även är ägare i Pamica.

Vi vill att ledning, grundare och ägare stannar kvar även efter förvärvet och vi värnar om respektive dotterbolags företagskultur. Vi arbetar samtidigt med en tydlig målstyrning med fokus på ett fåtal finansiella nyckeltal och delegerar ansvaret för bolaget till dess VD. Det skapar rätt engagemang och kunder, leverantörer och företagets personal uppskattar lokal beslutskraft.

pamica-logo-bg-2

Hur vi skapar värde

Vi förvärvar små och medelstora nischade bolag som säljer tekniklösningar, tjänster och har egna produkter och varumärken. Gemensamt för alla våra bolag är att de har nära kundrelationer, god lönsamhet och försäljning av produkter inom områden där en ledande position kan uppnås. Ofta blir bolagen en del av Pamica i samband med att familjeföretag eller ensamföretagare söker en partner som kan bidra till nästa steg i utvecklingen av deras bolag.

Vad vi erbjuder

Decentraliserat ledarskap

Vi anser att de bästa besluten fattas av de personer som arbetar nära och på djupet förstår kundernas behov. Våra bolag drivs därför fullt ut av ledningar och styrelser i respektive bolag – med fullt resultat och lönsamhetsansvar. Därmed skapas förutsättningar för att agera snabbt och effektivt.

Det innebär att personer vi är övertygade om kan göra skillnad väljer att arbeta i våra bolag och att våra bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av koncernen.

Långsiktighet

Pamica har ett långsiktigt ägarperspektiv. Det gör att våra bolag har möjlighet att agera otåligt tålmodigt, i enlighet med långsiktiga strategier som skapar lönsam tillväxt. Förutsättningarna för detta skapas i en strukturerad process, där affärsplaner och budgetar beslutas av dotterbolagens styrelser och förankras hos koncernens styrelse. Samtidigt hålls hela tiden dörren öppen för nya beslut för att ge dotterbolagsledningarnas ledningar möjlighet att ta vara på affärsmöjligheter och anpassa verksamheten till nya förutsättningar

Entreprenöriell kultur

Alla investeringsansvariga på Pamica har själva lett och byggt företag och vi ägs av över 300 entreprenörer som stöttar våra bolags tillväxt. Det har skapat en unik företagskultur där företagandet, utveckling och kunder står i centrum.

Genom vår modell kan ägare och ledningar som säljer sina bolag till Pamica kombinera fördelarna med att ta del av vår kompetens och vårt nätverk med en fortsatt frihet att utveckla sina verksamheter. Våra bolag kan också dra nytta av jämförelser och informellt utbyte av idéer och erfarenheter sinsemellan.

Stödjande ägare och unikt nätverk

Vår grundare och VD Jan-Olof Svensson, Josa, startade Pamica 2016 tillsammans med några medarbetare och 70 svenska entreprenörer efter att ha byggt upp en transaktionsrådgivare för svenska familjer och entreprenörsföretag. 2023 ombildades verksamhet till en koncern med långsiktig ägarhorisont. Verksamheten är unik i Sverige då entreprenörerna, som numera är över 300, inte bara är ägare, utan aktivt bidrar till verksamheten och ägda bolag med sina nätverk och sin kompetens.

Det i kombination med våra dotterbolag leds decentraliserat med professionella styrelser som utses av Pamica utgör några av våra styrkor. Därutöver tillför Pamica en tydlig modell för effektiv företagsutveckling, kapital samt centralt stöd och rådgivning inom företagsutveckling, ekonomistyrning, transaktioner och hållbarhet.

Kvalitet och hållbarhet i fokus

En ledstjärna för oss är att våra bolag ska leverera produkter och tjänster av hög kvalitet och att de ska överträffa kundens förväntningar. Vi som ägare kan stötta våra bolagsledningar i strategiska frågor, men ingen strategi överträffar en nöjd kund.

Därutöver tar hållbarhetsarbetet i våra dotterbolag en central plats i verksamheten då vi är övertygade om att det skapar långsiktiga värden och stärker våra bolags konkurrenskraft. Under 2023 genomförde vi en väsentlighetsanalys tillsammans med Pamicas medarbetare, aktieägare, ägda bolag och andra intressenter och från 2024 har respektive dotterbolag en tydlig ESG strategi med tydliga mål som är kopplade till den egna verksamheten och koncernens gemensamma mål.

Samtliga dotterbolag följer vår uppförandekod som är ett viktigt verktyg för att beskriva gemensamma principer och främja en delad värdegrund samt säkerställa en gemensam syn på hållbart företagande.

Stöd för lönsam tillväxt

Vår roll som ägare är att stödja våra bolag genom tydliga och överenskomna mål och bidra med industriellt kunnande, finansiering och affärsutveckling, inte minst med bidrag från vårt unika industriella nätverk. Vi styr på lönsam tillväxt, vinstmarginal och effektiv hantering av kapital. Våra bolag får stöd från vårt centrala team och kollegor inom koncernen genom utbyte av idéer och erfarenheter.

Verktygslåda för Fina Bolag