Skip to content

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, när tillämpligt, förslag till bolagsstämman om val av revisor. Vid förslag till val till styrelsen ska valberedningen avgöra huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare. Vidare ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid bolagsstämman samt lämna förslag till arvode och annan ersättning till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisor.

Vid årsstämman den 30 juni 2023 beslutades att anta en ordning för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt dessa ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerade de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista vardagen i oktober samt styrelsens ordförande. Med de ”största aktieägarna” avses de största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de tre största aktieägarnas per den sista vardagen i oktober blivit kända kontakta de största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon av aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse ledamot ska styrelsens ordförande erbjuda den därefter till röstetalet största aktieägaren att utse ledamot. Det nu sagda gäller även i de fall tillsatt ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts och utan att aktieägaren som utsett ledamoten utser ny representant enligt vad som anges nedan. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska vid sitt första sammanträde inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska kvarstå intill dess att en ny valberedning utses.

Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Ledamöterna i valberedningen har dock rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.