Skip to content

Bolagsordning för Pamica Group AB (Publ)

Antagen på extra bolagsstämma den 30 juni 2023

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Pamica Group AB.

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstad.

3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom koncernbolag, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier och andra värdepapper), tillhandahålla koncerngemensamma tjänster till närstående företag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter utan suppleanter.

6. Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

8. Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet ined 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

9. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

10. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.